Перечень игр :

1. «ГРУШКА»

2. «ШУЛЯК»

3. «У ГУСI»

4. «У МЯДЗВЕДЗЯ НА БАРУ»

5. «БАБА ЕШКА»

6. «ЛАВIЦЬ КУРЫ»

7. «У КАТА I МЫШКУ»

8. «ГРАХI»

9. «У КАЗЛА»

10. «У ПЯЦЬ ДЗЕВАК»

11. «У ЛЫКI»

12. «У КАЗУ»

13. «АРОЛ»

14. «АДГАДАЙ ХТО?»

15. «ПАЛАЧКА – БАРОВАЧКА»

16. «БЛIН ГАРЫЦЬ»

17. «СЛЯПЕЦ»

18. «БАРАДА»

19. «МОСТ»

20. «У ПIКЕРА»

21. «У ЦУРКI»

22. «У ЧЫЖЫКА»

23. «У ЛАПТУ»

24. «У КАТА»

25. «МIХАСIК»

26. «ПРЭЛА – ГАРЭЛА»

27. «ЗАЙКА – МАЛАДЗIК»

28. «IВАНКА»

29. «ЛIСКI»

30. «ПРОСА»

31. «ЛЯНОК»

32. «ПАЛЯУНIЧЫ I КАЧКI»

33. «МАРОЗ»

34. «ПЯРСЦЕНАК»

35. «ГУСI ЛЯЦЯЦЬ»

36. «У МАЗАЛЯ»

37. «ЛЯСЬ, ЛЯСЬ, УЦЯКАЙ !»

38. «ПАЦЯГ»

39. «ПАСАДКА БУЛЬБЫ»

 
   

«ГРУШКА»

Дзецi бяруцца за руки, утвараючы круг, усярэдзiне якога становiцца хлопчык або дзяучынка. Гэта i будзе грушка. Дзецi ходзяць у карагодзе вакол грушкi, спяваюць песню, называючы iмя таго, хто стаiць усярэдзiне круга :

—           Мы пасадзiм грушку

Усе, усе,

Няхай наша грушка

Расце, расце.

 

Вырасцi ты, грушка,

Вось такой вышынi.

Распусцiся, грушка,

Вось такой шырынi!

 

Расцi, расцi, грушка,

Ды у добры час.

Патанцуй, Марылька,

Паскачы для нас.

 

А ужо нашa грушка

Распусцiлася,

А наша Марылька

Зажурылася.

 

А мы тую грушку

Усе шчыпаць будзем.

Ад нашай Марылькi

Уцякаць будзем.

Грушка усярэдзiне круга павiнна рабiць усе, аб чым спяваецца у песнi, — танцаваць, кружыцца. Пры словах песнi «вось такой вышынi», «вось такой шырынi» дзецi поднiмаюць рукi угору, разводзяць iх у бакi. Калi спяваюць « а мы тую грушку шчыпаць будзем», усе наблiжаюцца да грушкi, каб ушчыпнуць, i хуценька уцякаць, а грушка ловiць каго – небудзь з дзяцей, ставiць яго на свае месца усярэдзiне круга, i гульня паутараецца.
  «ШУЛЯК»

Дзецi выбiраюць са свайго асяроддзя матку i шуляка – звычайна найбольш спрытных з дзяцей. Матка становiцца спераду, а за ею у рад дзецi i моцна трымаюцца за пояс адзин у аднаго. Такiм чынам стаяць да пачатку гульнi. Тады шуляк садзiцца на кукiшки перад маткаю, капае ямку i гаворыць:

—          Капаю, капаю ямачку!

—          Нашто табе ямачка?

—          Агонь палiцi.

—          Нашто табе агонь?

—          Мяса варыцi.

—          Нашто табе мяса?

—          Дзяцей кармiцi.

—          А дзе ж ты мяса возьмеш?

—          У цябе.

—          А я не дам!

—          А я вазьму!

I з крыкам : «А я вазьму!» – шуляк кiдаецца лавiць апошняга хлопчыка.

Матка ж iмкнецца не дапусцiць гэтага. Злоуленны хлопчык адыходзiць убок i ужо не удзельнiчае да канца гульнi, а шуляк такiм жа чынам стараецца пералавiць усiх.
«У ГУС

Усе гусi. Выбiраюць ваука i матку. Гусi стаяць насупраць маткi, а воук памiж iмi.

Памiж маткай i гусямi дыялог :

—          Гуci, гусi !

—          Га-га-га.

—          Есць хацiце ?

—          Да-да-да.

—          Ну ляцiце.

—          Нельга нам.

—          А чаму?

—          За гарою шеры воук, не пускае нас дамоу.

—          Ну, ляцiце, як хацiце, а к вауку не падхадзiце.

Гусi бягуць да маткi. Воук ловiць. Калi зловiць каго, той пераходзiць да ваука i разам з iм ловiць гусей пасля чарговага дыялога. Так працягваецца, пакуль не будуць злоулены усе гусi.
  «У МЯДЗВЕДЗЯ НА БАРУ»

Аднаго з удзельнiкау гульнi выбiраюць або прызначаюць мядзведзем. Мядзведзь ходзiць па сваiм лесе, шукае, хто яму робiць шкоду. Дзецi прыходзяць у лес па ягады, па грыбы. Яны ходзяць i разам спяваюць песню :

—          У мядзведя на бару

Грыбы, ягады бяру.

Мядзведзь рычыць,

На нас глядзiць.

Дзецi могут некалькi разоу праспяваць сваю песню. Мядзведзь выбiрае зручны момант, каб кiнуцца на iх. Ен бяжыць за дзецьмi, стараецца каго – небудзь злавiць. Хто будзе злоулены першым, той становiцца мядзведзем. Гульня працягваецца да таго часу, пакуль дзецям не надакучыць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«БАБА ЕШКА»

Удзельнiчае у гульнi неабмежаваная колькасць дзяцей. Выбiраюць бабу Ешку. У яе два сабакi – Байкал i Мухтар. На зямлi адводзяць круг. Гэта сад. Баба Ешка i сабакi у крузе. Усе удзельнiкi гульнi бегаюць па-за кругам i крычаць

—          Баба Ешка, касцяная ножка!

Баба пасылае сабак лавiць дзяцей. Усе уцякаюць. Каго сабакi зловяць, той становiца на месца бабiнага сабакi.

 
  «ЛАВIЦЬ КУРЫ»

 У гульнi можа прымаць удзел вялiкая колькасць дзяцей. Адзiн з удзельнiкау – певень, астатнiя – куры. Пеуню завязваюць вочы хустачкай. Ен расстауляе рукi i гонiць курэй пад печ :

—          Кыш пад печ, кыш пад печ…

Потым певень пытае :

—          А колькi вас есць?

—          Колькi у лесе дроу!

Куры разбягаюцца, а певень ловiць iх з завязаннымi вачыма.

Кожную курыцу мусiць злавiць тры разы. Пасля усе садзяцца на лаву, певень скручвае пытку з хусткi або ручнiка. З кожнай курыцай адбываецца размова:

—          На чым сядзiш?

—          На ганачку.

—          За што трымаешся?

—          За клямачку.

—          А што гэта збоку?

—          Бочка.

—          А што у бочцы?

—          Мед.

—          А каму есцi?

—          Пану i мне, а пеуню нос у смале.

Тады певень б*е пыткай курыцу, тая уцякае i хаваецца. Калi ж курыца на пытанне «Каму есцi?» адказвае : «Пеунiк, певунок, для цябе мядок», — певень яе не чапае, а пераходзiць да наступнай.

 

 

 

 
«У КАТА I МЫШКУ»

Дзецi выбiраюць ката i мышку, бяруцца за руки i становяцца у круг. мышку пускаюць у круг, кот застаецца па-за кругам. Калi ж кот уварвецца у круг, дзецi выпускаюць мышку з круга, а ката стараюцца затрымаць у крузе. Калi ж кот зноу вырвецца з круга, туды пускаюць мышку. Гуляюць да таго часу, пакуль кот зловiць мышку.

 
  «ГРАХ

Для гэтай гульнi выбiраюць роунае месца i робяць у зямлi столькi ямак, колькi дзяцей гуляе. Ямкi капаюць у рад : кожны выбiрае сабе ямку i становiца каля яе. З канцоу рада становяцца дзве матки, якiя качаюць кулю ( мяч), мяркуючы так, каб куля трапiла у чыю – небудзь ямку. Калi яна трапiць у ямку, то пакуль той, чыя ямка, нагнецца падняць кулю, усе хутка разбягаюцца, бо, як ен падниме кулю, усе павiнны спынiцца на месцы. Той, хто трымае кулю, кiдае яе у блiжайшага, а калi не пападзе, то кладзе у сваю ямку грэх – маленькi каменчык, а калi удасца папасцi куляй, то грэх кладзе той, у каго папала куля. Калi у аднаго з удзелнiкау гульнi набярэцца тры грахи, яго прыгаворваюць да расстрэлу i ставiць да сцяны. Кожны з iгракоу можа ударыць яго кулю тры разы, кали у iх ямцы няма ниводнага граху. Тыя ж, у чыей ямцы есць грахi, б*юць прайграушага столько разоу, колькi у iх не хапае грахоу да трох. Прайграушы не можа сыходзиць са свайго месца, а можа толькi адхiнацца убок.

Пасля гульню пачынаюць iзноу, як i раней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«У КАЗЛА»

Хлопчыкi становяцца у круг i гуляюць у мячык. У каго мячык упадзе, той працягвае рабiць тыя рухi, якiя пачау, i так да таго часу, пакуль нехта засмяецца. Таму, хто засмяяуся, запiсваюць лiтару «к». так гуляюць, пакуль хто-небудзь з удзельнiкау не атрымае усе лiтары слова «казел» i кропку. Тады «казел» становiцца нагнуушыся сярод поля, а праз яго усе скачуць.
  «У ПЯЦЬ ДЗЕВАК»

У гульнi могуць прымаць удзел усе, хто пажадае. Адзiн з удзельнiкау бярэ мяч i гаворыць :

—          Я знаю пяць дзевак :

Маня – раз,

Таня – два,

Люда – тры,

Света – чатыры,

Тома – пяць.

Я знаю пяць хлопцау ( называе iмены).

Я знаю пяць гарадоу (назваць).

Я знаю пяць рэк ( назваць).

Я знаю пяць красак ( назваць).

Потым па чатыры, па тры, па два, па адным. Калi мяч упадзе, гульню пачынае другi удзельнiк. Пераможа той, хто давядзе гульню да канца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«У ЛЫК

Два хлопчыкi садзяцца на зямлю и упiраюцца ступнямi адзiн у аднаго. Астатнiя хлопчыкi павiнны пераступаць праз iх ногi. Усiх пытаюць :

—          Куды iдзеш?

—          У лыкi!

—          Ну, iдзi!

Калi усе пяройдуць у лыкi, тады пачынаюць пераскокваць праз ногi назад, iдучы «з лык». Хлопчыкi, што сядзяць не мяняючы позы, павiнны iх лавiць. Чым вышэй i спрытней хлопчык скокне, тым цяжэй яго злавiць. Злоулены садзiцца на месца таго, хто злавiу, i сам пачынае лавiць iншых.
  «У КАЗУ»

У казу гуляюць галоуным чынам у полi, у час пасьбы коней – «каля коней». Перш за усе выбiраюць пастуха. Робiцца гэта так : дзецi шырока расстауляюць ногi i, схiлiушыся, кiдаюць шапкi назад. Чыя шапка упадзе блiжэй, той i павiнен пасвiць коз. Тады убiваецца у зямлю слупок, прывязваецца да яго аброць з повадам i даецца пастуху канец  повада у рукi. На такой адлегласцi павiнен пастух знаходзiцца ад слупка. Удзельнiкi складваюць ля слупка свае шапкi, якiя называюцца козамi.

Пастух бярэ у рукi дубец або пугу i пасе коз, гэта значыць стараецца не дапусцiць, каб нехта падбег да слупка i ухапiу сваю шапку. Калi ж удасца ухапiць тры казы (шапкi), пастуха гоняць сквозь строй. Усе удзельнiкi зноу шырока расстауляюць ногi, а пастух павiнен на кукiшках бегчы памiж iмi. Пры гэтым яго б*юць шапкамi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«АРОЛ»

Выбiраюцца з усей грамады дзяцей дзяучынка маткай птушанят i хлопчык арлом – хапаць птушанят. Дзецi становяцца за маткай у рад i трымаюць адзiн аднаго рукамi за плечы, а арол становiцца убаку. Цяпер матка бярэ кiй у рукi i, размахваючы iм, крычыць : «Акыш, арол!» Акыш, арол!» арол хапае апошняе птушаня, тузае туды – сюды i адрывае, затым адрывае таким жа спосабам другое, трецяе, пакуль не застанецца адна матка. Тады матка хаваецца сярод дзяцей i адтуль крычыць: «Арол, арол, на куку! Арол, арол, на куку!» Дзецi у гэты час хутка становяцца вакол матки парамi, счэплiваюць мiж сабой рукi накрыж, замыкаюць подступы да матки. Арол, налягаючы грудзьмi i рукамi, iрве гэтыя замкi, i, як парве iх, гульня канчаецца.
  «АДГАДАЙ ХТО?»

Аднаму удзельнiку гульнi завязваюць хустачкай вочы, хуценька кружаць яго, потым нехта легенька б*е яго па плячах. Жмурка павiнен адгадаць, хто яго выцяу. Калi адгадае, яны мяняюцца ролямi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ПАЛАЧКА — БАРОВАЧКА»

Дзецi выбiраюць каго-небудзь вартаунiком палачкi. Вартаунiк бярэ дошчачку ( палена або кавалачак дрэва), кладзе яе на панадворку i, узяушы у руку палачку, крычыць : «Хавайцеся!» Сам вартаунiк закрывае вочы хусткай або шапкай, каб не бачыць, куды хто хаваецца. Калi усе схаваюцца, вартаунiк кладзе палачку на дошку, ходзiць, прагаворваючы :

Палачка – баровачка прыйшла,

Нiкога дома не знайшла.

Каго першага знойдзе,

Той да палачкi пойдзе.

 Пасля iдзе шукаць. Як зауважыць каго – небудзь, падбягае да палачкi i б*е ею па дошцы, называючы iмя знойдзенага. Той становiцца каля палачкi збоку i лiчыцца «прыбiтым». Калi вартаунiк «прыб*е» такiм спосабам усiх iгракоу, тады першы «прыбiты» становiцца на месца вартаунiка. Але калi каму – небудзь удасца украсцi палачку, гэта значыць дабегчы да яе раней вартаунiка i стукнуць ею па дошцы, сказаушы : «Палачка украдзена!», тады усе iгракi iдуць хавацца, а вартаунiк зноу пачынае гульню.
  «БЛIН ГАРЫЦЬ»

З грамады iгракоу выбiраюць аднаго лауцом. Усе астатнiя становяцца адзiн каля аднаго даволi шчыльна. Вакол гэтай групкi лавец абводзiць на зямли круг. стаушы спiною да круга, ен крычыць : «Блiн гарыць!» Усе выбягаюць з круга i стараюцца забегчы зноу у круг, каб не папасцiся лауцу. Каго лавец зловiць, той выходзiць з круга, а лавец iдзе у круг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«СЛЯПЕЦ»

Аднаму з дзяцей завязваюць вочы. Гэта сляпец. Усе бегаюць вакол сляпца, а ен стараецца каго – небудзь злавiць. Калi сляпец iдзе на сцяну, стол або iншы прадмет, яму крычаць:

—          Гарыць, гарыць!

Калi сляпец зловiць каго – небудзь, той становiцца на яго месца. I гульня працягваецца.
  «БАРАДА»

Гуляюць звачайна дзецi на двары. Чым болей дзяцей прымае удзел у гульнi, тым весялей яна праходзiць. З лiку удзельнiкау выбiраюць бараду. Гэты iгрок павiнен лавiць усiх. Прызначаюць пэунае месца, дзе барада не ловiць. Гэта дом. Дзецi з крыкам разбягаюцца, а барада ловiць. Каго зловiць, той памагае барадзе лавiць нязлоуленных.

Калi ж гуляць даводзiцца у хаце, дзе мала месца, тады барадзе завязваюць хусткай рукi назад. Барада стараецца схапiць каго – небудзь завязаннымi рукамi.

У час гульнi iншы раз барадой становiцца той, каго ранейшы барада першым ударыць.

У гэтай гульнi дзецям трэба увесь час звяртаць увагу, хто у кожны момант барада, бо ролi мяняюцца хутка. Гэта робiць гульню цiкавейшай. Дзецi бегаюць бесперастанку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«МОСТ»

Збiраюцца дзецi, становяцца пара за парай i спяваюць якую – небудзь песню. Той, каму не хапiла пары, iдзе пад мост, гэта значыць пад выцягнутыя рукi дзяцей, i разбiвае якую – небудзь пару, iдзе праз увесь мост i становiцца ззаду. А той, хто застауся без пары, у сваю чаргу iдзе праз мост i вядзе за сабой каго – небудзь.
  «У ПIКЕРА»

Пiкер – гэта кiй, убiты у зямлю, пры якiм стаiць адзiн з удзельнiкау гульнi са сваiм кiем. Усе дзецi таксама з кiямi стаяць воддаль. Па камандзе вартаунiка пiкера яны кiдаюць свае палкi у пiкер, каб збiць яго. Той, хто стаiць пры пiкеры, павiнен подняць яго i зноу убiць у зямлю, а сваiм кiем даткнуцца да аднаго з атакуючых. Калi гэта яму удаецца, той яго змяняе. Пiкершчык iмкнецца паставiць пiкер, усе удзельникi атакуюць яго i стараюцца зноу павалiць пiкер. Пiкершчык абараняе пiкер, датыкаючыся сваiм кiем да дзяцей. Але важна, каб ен даткнууся у час, калi пiкер убiты у зямлю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«У ЦУРК

Гуляюць двое. Яны бяруць па палцы i цурку, г. зн. кароткую, 18-26 см даужынi палачку, i перабiваюцца : хто болей падкiне сваей палкай цурку, не дапусцiць, каб яна упала на зямлю, той застаецца у горадзе, а другi iдзе у поле.

Хто застаецца у горадзе, абводзiць палкай вакол сябе круг, становiцца у центр яго i б*е палкай у цурку так, каб яна заляцела як мага далей. Той, што у полi, паднiмае цурку i, зрабiушы на тры крокi «прыступ» да горада, кiдае туды цурку, каб яна аказалася у крузе. Калi гэта яму удаецца, ен уваходзiць у горад, а гарадскi iдзе у поле; калi не, абодва застаюцца на месцах i цурку зноу б*юць у поле. Калi кiнутая з поля цурка ляжа на рысу акружнасцi, тады гарадскi б*е яе палкай па адным канцы, каб яна падкiнулася уверх. Як толькi цурка апынецца унутры круга, у горад уступае палявы. У другiм выпадку ен зноу iдзе у поле.
  «У ЧЫЖЫКА»

Гуляюць двое, абодва з палкамi, якiя называюцца лаптою. Акрамя таго, робяць яшчэ кароценькую палачку ( 15-17 см). Гэта палачка завецца чыжыкам. Затым на зямлi чэрцяць круг або квадрат i адзiн з iгракоу, каму прыйдзецца верх на палцы, становiцца з чыжыкам у круг, а другi iдзе у поле. У крузе чыжык кладзецца на зямлю; iгрок б*е лаптой па канцу яго, i чыжык падскоквае уверх. У гэты час iгрок павiнен ударыць яго так, каб ен паляцеу далека у поле. Калi iгрок прымусiць чыжык падскочыць тры разы i не здолее загнаць яго у поле, ен прайграу i сам iдзе з круга у поле, а на яго месца становiцца палявы. Калi ж ен выганiць чыжыка у поле, палявы павiнен пераняць яго на ляту сваей лаптой. Тады ен iдзе у круг. Калi гэта яму не удасца i чыжык упадзе на зямлю, ен паднимае яго з зямлi i кiдае у круг. калi пападзе, сам iдзе у круг i выбiвае чыжыка у поле.

Дагаворваюцца звычайна на 50 ударау. Хто першы зробiць столькi ударау, мае права прымусiць прайграушага праскакаць на адной назе адлегласць ад поля да мяжы столькi разоу, колькi не зроблена iм ударау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«У ЛАПТУ»

Усе играки чэрцяць круги и бяруць лапатки ( ракетки). Адзин без круга. Ен кидае мяч, а другая адбиваюць лапатачками. Яны стараюцца пры гэтым не выйсци з свайго круга, бо игрок без круга имкнецца заняць пусты круг. хто застауся без круга, кидае мяч, и гульня працягваецца.
  «У КАТА»

Усе дзеци становяцца у адзин рад, а насупраць стаиць выбраны личэннем кот. Усе скачуць и крычаць :

—          Тра-та-та, тра-та-та,

Не баимся мы ката!

Кот робиць выгляд, што не звяртае на их уваги. Кали дзеци надта разыдуцца, кот скокне. Усе замираюць. Хто зварухнецца або засмяецца, пераходзиць да ката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«МIХАСIК»

Для проведения игры шесть пар лаптей ставят по кругу. Семь участников игры располагаются вокруг лаптей. После произнесенных ведущим слов :

Ты, михасик, не зевай, не зевай!

Лапоточки обувай, обувай!-

Звучит буларусская народная мелодия. Все подскоками или шагом белорусской польки движутся по кругу.

С окончанием музыки все останавливаются и каждый старается быстрее обуть лапти. Ребенок, оставшийся без лаптей, выбывает из игры. Убирается одна пара лаптей, и игра продолжается до тех пор, пока останется один игрок. Он и считается победителем.

Правила игры : игроки обувают лапти только по окончании музыки. Двигаться по кругу, составленному из лаптей, надо с его наружной стороны...
  «ПРЭЛА – ГАРЭЛА»

Ведущий ( или игрок) в разных местах прячет игрушки, сопровождая действия словами:

Прела – горела, за море летала,

А как прилетела,

Так где-то и села,

Кто первый найдет,

Тот себе возьмет

После этих слов все разбегаются по площадке, ищут спрятанные предметы. Кто больше найдет, тот и выиграл.

Правила игры : начинать искать предметы можно только после произнесенных слов. Во время раскладывания игрушек все должны стоять с закрытыми глазами и не подсматривать. Прятать игрушки необходимо быстро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ЗАЙКА – МАЛАДЗIК»

Играющие стоят по кругу. Ведущий и дети начинают перекличку :

—          Заяц – месяц, где был ?

—          В лесу.

—          Что делал ?

—          Косил.

—          Куда клал?

—          Под колоду.

—          Кто украл?

—          Чур.

На кого падает слово чур, тот догоняет детей, а они разбегаются врассыпную.

Правила игры : Бежать можно только после слова чур. Пойманным считается тот, кого коснулся ловишка.
  «IВАНКА»

На земле чертят круг диаметром 5-10 м. Это лес, а в середине квадратик – дом лесовика. В квадрат помещают Иванку и выбирают лесовика. Остальные – лебеди.

Лебеди, залетая в лес, пробуют забрать иванку. А лесовик – поймать лебедей рукой или дотронуться до них прутиком. Лебедь, которому удается вывести из леса Иванку, сам становится лесовиком, и игра начинается сначала.

Правила игры : забегать в дом лесовика нельзя. Пойманные лебеди выбывают из игры до смены ролей. Лесовик не имеет права выходить из леса и все время стоять возле дома, он должен двигаться по площадке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ЛЯНОК»

На земле рисуют кружки – гнезда, которых на два – три меньше, чем игроков. Все становятся в круг, берутся за руки. Ведущий в кругу делает разные движения, все повторяют их. По команде «Сажай лен» игроки занимают гнезда, а кто не займет гнездо, считается «посаженным»: его сажают в гнездо до конца игры.

Правила игры : побеждает тот, кто займет последнее свободное гнездо.

 
  «ПАЛЯУНIЧЫ I КАЧК

Играющие делятся на две команды с одинаковым количеством участников. Одна команда – утки, другая – охотники. Охотники образуют внешний большой круг и очерчивают его. Утки очерчивают внутренний малый круг на расстоянии 2,5 – 3 м от круга охотников. По сигналу охотники стреляют в уток – стараются попасть в них мячом. Когда все утки пойманы, команды меняются.

Правила игры : охотникам и уткам нельзя выходить из очерченного кругов. Осаленный мячом выходит из игры. Если играют несколько команд, выигрывает та команда, которая быстрее переловит уток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ЛIСК

Играющие по договоренности или по жеребьевке выбирают лиса – ведущего и, построившись в круг диаметрои 10-20 м, кладут возле себя лисок. Лис подходит к одному из играющих и говорит :

—          Где был ?

—          В лесу.

—          Кого поймал?

—          Лиску.

—          Верни лиску мою.

—          За так не отдаю.

—          За что отдашь – скажи сам.

—          Если обгонишь, тогда отдам.

После этого они бегут в противоположные стороны по кругу. Хозяином лиски становится тот, кто займет свободное место в кругу, лисом – игрок, который остался.

Правила игры : бегать разрешается только по внешней стороне круга.

Примечание : лиской может быть любой предмет – кубик, мячик, игрушка.
  «ПРОСА»

Играющие становятся в шеренгу. Ведущий подходит к одному из них и говорит :

—          Приходите к нам просо полоть.

—          Не хочу!

—          А кашу есть?

—          Хоть сейчас!

—          Ах, ты ж, лодырь!

После этих слов ведущий и лодырь ( гультай0 обегает шеренгу и один из них, кто прибежал быстрее, занимает в шеренге освободившееся место. Тот, кто остался, становится ведущим.

Правила игры :начинать бежать надо только после слов : «Ах, ты ж, лодырь!» Чтобы ведущий и гультай не мешали друг другу во время бега, ведущий должен бежать вдоль шеренги перед ребятами, а гультай – за их спинами. Выигрывает тот, кто первым встанет в шеренгу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«МАРОЗ»

С помощью считалки выбирается Дед Мороз.

Ты зеленый, ты красный,

Ты в шубе, ты в кушаке,

У тебя синий нос,

Это ты, Дед Мороз!

Все дети разбегаются, а Дед Мороз старается дотронуться до любого игрока и заморозить его. Замороженный стоит неподвижно в любой позе.

Правила игры : разбегаться можно только после окончания считалки. В момент заморозки можно принять любую позу. Выигрывает тот, кто ни разу не попался Деду Морозу.
  «ПЯРСЦЕНАК»

Играющие стоят по кругу, держат руки впереди лодочкой. Выбирается один ведущий. В руках у ведущего лежит небольшой блестящий предмет ( это может быть колечко, фантик из фольги). Ведущий идет по кругу и каждому как будто кладет колечко в руки. При этом он говорит :

Вот по кругу я иду.

Всем колечко вам кладу,

Ручки крепче зажимайте

Да следите, не зевайте!

Одному из детей он незаметно кладет колечко, а потом выходит из круга и говорит: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!»

 Тот, у кого в ладошках окажется колечко, выбегает, а дети должны постараться задержать его, не выпустить из круга

Правила игры : после слов : «олечко, выйди на крылечко!» — все игроки должны успеть быстро взяться за руки, чтобы не выпустить игрока с колечком в руке из круга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ГУСI ЛЯЦЯЦЬ»

Вожаком избирается игрок, который знает как можно больше названий животных и птиц. Вожак придумывает названия летунов : «Гуси летят», «Утки летят» и т.д. Дети поднимают руки и машут крыльями. При этом громко говорят : «Летят» – и быстро опускают руки. Когда вожак говорит, например : «Щуки летят», игроки могут допустить ошибку и помахать руками. У того, кто ошибся, берут фант, который он должен выручить в конце игры ( рассказать стихотворение, спеть песню, станцевать).

Правила игры : дети должны быть внимательными и не ошибаться...
  «У МАЗАЛЯ»

участники игры выбирают Мазаля. Все остальные отходят от Мазаля и договариваются, что будут показывать, после чего идут к Мазалю и говорят :

—          Здравствуй, дедушка Мазаль –

С длинной белой бородой,

С карими глазами,

С белыми усами!

—          Здравствуйте, детки !

Где вы были?

Что делали ?

—          Где мы были, вам не скажем,

А что делали – покажем!

Все дети делают те движения, о которых договорились заранее. Когда дед мазаль отгадает, играющие разбегаются, а дед ловит их.

Правила игры : Дед Мазаль выбирает себе на замену самого быстрого, ловкого игрока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ЛЯСЬ, ЛЯСЬ, УЦЯКАЙ !»

Играющие ходят по площадке – собирают на лугу цветы, плетут венки, ловят бабочек и т.д. Несколько детей выполняют роль лошадок, которые в стороне щиплют травку. На слова ведущего :

—          Хлоп, хлоп, убегай !

Тебя кони стопчут.

—          А я коней не боюсь,

По дороге прокачусь –

несколько игроков начинают скакать на палочках, подражая лошадкам и стараясь поймать детей, гуляющих на лугу.

Правила игры : убегать можно лишь после слов прокачусь . тот ребенок, которого настигает лошадка, на время выбывает из игры.
  «ПАЦЯГ»

Мелом обозначается центр площадки. По обе стороны площадки на расстоянии 5 м наносятся линии, за которыми в колонну по одному выстраиваются две команды игроков.

По сигналу каждая группа, повернувшись боком, идет навстречу друг другу. Сцепившись согнутыми в локтях руками, игроки каждой команды тянет в свою сторону, стараясь нарушить цепь противника, т.е. перетянуть соперника за ранее обусловленную линию. Кто перетянул, тот и выигрывает.

Правила игры : дети не должны умышленно разрывать руки, мешать другим, вызывать падение игроков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ПАСАДКА БУЛЬБЫ»

Создаются две команды по пять человек. Игрок, стоящий первым, — капитан, он держит в руках мешочек с пятью картофелинами ( камешками). На расстоянии двадцати – тридцати шагов от каждой колонны начерчены пять кружков. По сигналу капитаны бегут к кружочкам и сажают картошку по одной в каждый кружок, затем возвращаются и  передают мешочек следующему игроку, который, взяв мешочек, бежит собирать картошку и т.д.

Правила игры : капитаны стартуют по сигналу. Игроки не выходят за линию без мешочка. Если картошка упала, ее следует поднять и затем бежать. Подбегать к команде надо с левой стороны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛАРУСК НАРОДНЫЯ РУХОМЫЯ ГУЛЬНI

 

 

     

 

от admin

Добавить комментарий